Modificare a procedurilor de implementare pentru programele cu finanţare nerambursabilă guvernamentală

peisaj camp la tara

La sfârşitul săptămânii trecute a avut loc o reuniune de lucru a Comitetului Consultativ pentru Dezvoltarea IMM, în care au fost discutate procedurile de implementare şi grilele de evaluare pentru cele 6 programe naţionale pentru IMMuri care vor fi derulate în anul 2016, cu finanţare de la Guvernul României. Pe baza consultărilor, reprezentanţii CCDIMM au propus şi aprobat în cadrul şedinţei mai multe modificări care să clarifice procesele de scriere şi implementare a proiectelor:

1. Programul naţional multianual de microindustrializare:

Eliminarea condiţiei de vechime maximă de 5 ani a societăţilor aplicante şi introducerea condiţiei de vechime minimă de 2 exerciţii financiare;
înlocuirea modalităţii de acordare a punctajului pentru praguri de valoare a investiţiei eligibile în procent de aport propriu;
Eliminarea categoriei “administrator” din cuprinsul criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 3.2. litera d) din procedura analizată;
Adăugarea în categoria codurilor CAEN eligibile a clasei 17 – fabricarea articolelor din hârtie şi carton;
Acordarea de punctaj suplimentar la finanţare societăţilor care au obţinut profit din exploatare la 31.12.2015 şi eliminarea punctajului pentru pragul previzionat al profitului reinvestit;
Reformularea acordării punctajului pentru achiziţia de bunuri din categoria mijloacelor fixe, urmând a se cumula cu ponderea mijloacelor fixe din categoria 2.1. şi 2.2. din HG 2149/2004, raportată, în procente, la valoarea totală a cheltuielilor eligibile;
Eliminarea condiţiei minime de vechime pentru categoria “şomer” din punctaje;
Eliminarea obligativităţii ştampilei pe documente;
Depunerea documentaţiilor într-un singur original şi o copie certificată în loc de 1 original şi 2 copii conforme cu originalul;
Adăugarea sintagmei “cu normă întreagă şi pe perioada nedeterminată” pentru toate locurile de muncă punctate în cadrul programului;

* modificările realizate în cadrul acestui program vor fi preluate la nivelul tuturor programelor în care se regăsesc prevederi similare

2. Programul pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii în mediul rural:

Eliminarea din categoria aplicanţilor eligibili a formei de organizare Întreprindere Familială (IF);
Eliminarea din categoria cheltuielilor eligibile a construcţiilor;
Verificarea existenţei autorizării codului CAEN al furnizorilor beneficiarului finanţării;
Reformularea obligativităţii sediului şi tuturor punctelor de lucru în mediul rural;

3. Programul START:

Acordarea de punctaj suplimentar pentru activităţile din categorii aparţinând industriilor creative, aşa cum sunt menţionate în Strategia Orizont 2020;
Implementarea în aplicaţia de înscriere a posibilităţii de descărcare a planului de afaceri trimis spre verificare în format *.pdf, imediat după trimitere;
Simplificarea modalităţii de completare în aplicaţie a fluxului de numerar previzionat;
Implementarea programului prin agenţie de implementare/instituţie de credit parteneră;
Acceptarea ca şi furnizori eligibili de consultanţă şi a ONG-urilor;

4. Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare – pentru produsele şi serviciile de piaţă – reformularea legăturii activelor achiziţionate cu activitatea pe care aplică în sensul inserării cheltuielilor comune domeniilor de activitate;

5. Proiectul programului pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri;

Implementarea programului prin agenţie de implementare/instituţie de credit partenera;

6. Proiectul Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii – TIMM 2016

A fost votat în forma actuală a proiectului cu posibilitatea transmiterii de noi cheltuieli eligibile ce pot aduce plus-valoare IMM-urilor, de către toţi membrii invitaţi.

Procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat amână lansările Programelor în 2016

La sugestia tuturor membrilor CCDIMM de a lansa programele în regim de urgenţă pentru a permite aplicanţilor şi implementatorilor timpi suficienţi de derulare a activităţilor acestora, Adrian Panait, director al Direcţiei Politici Antreprenoriale şi Implementare Programe pentru IMM (DPAIPIMM), a amintit prevederile iniţiativei legislative a Consiliului Concurenţei OUG 77/2014 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr 20/2015 care impune structurii de specialitate paşi suplimentari de parcurs în lansarea programelor faţă de anii precedenţi, respectiv:

Să informeze Consiliul interministerial „Consiliul pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat” cu privire la intenţia de a institui o măsură de acest tip şi solicită iniţierea, de către Ministerul finanţelor Publice, a Memorandumului privind încadrarea măsurii în cauză în politicile economico-bugetare şi financiare ale statului român.

Să transmită Ministerului Finanţelor Publice informaţiile necesare evaluării şi încadrării măsurilor susceptibile a reprezenta ajutor de stat sau ajutor de minimis în politicile economico-bugetare şi financiare ale statului român.

Să solicite Ministerului Fondurilor Europene punctul de vedere privind complementaritatea măsurii de ajutor cu programele finanţate din fonduri europene (complementaritatea trebuie să evidenţieze dacă există o suprapunere a măsurii ce se intenţionează a fi instituită, finanţată de la bugetul de stat, cu măsurile finanţate din fonduri europene).

Ministerul Finanţelor Publice să analizeze strict din perspectiva încadrării în politicile economico-bugetare şi financiare ale statului român informaţiile transmise de furnizori/iniţiatori, luând în considerare minuta consultărilor din cadrul CIAS şi punctul de vedere al Ministerului Fondurilor Europene privind complementaritatea măsurii de ajutor de stat cu programele finanţate din fonduri europene.

Memorandum iniţiat de Ministerul Finanţelor Publice, avizat de instituţia furnizoare a măsurii de ajutor de stat/de minimis şi aprobat de Primul-ministru al României.
Măsura de ajutor de stat exceptată de la obligaţia de notificare la Comisia Europeană poate fi pusă în aplicare doar după avizarea acesteia de către Consiliul Concurenţei. În vederea avizării, vor fi transmise Consiliului Concurenţei, pe lângă proiectul actului normativ de instituire a măsurii (HG, Ordin etc. ataşat), o copie a memorandumului menţionat, împreună cu analiza de oportunitate, elaborată conform prevederilor. art. 3 , alin (4) din OUG 77/2014.

Capacitate redusă la DPAIPIMM

Conform comunicatului oficial al DPAIPIMM, procedurile celor 4 programe naţionale bugetate şi neanalizate în reuniunea CCDIMM de săptămâna trecută vor fi elaborate şi publicate în dezbatere publică doar în cazul în care în urma analizei capacităţii de implementare a oficiilor şi structurii de specialitate se vor regăsi resurse umane şi materiale necesare acestui demers.

Comunicatul oficial mai arată că Oficiile Teritoriale pentru IMM se confruntă de la an la an cu un volum crescut de muncă generat de mărirea numărului de programe naţionale, în condiţiile în care personalul este redus, slab remunerat iar capacitatea tehnică este la un nivel critic. Deşi structurile din teritoriu trebuie să acopere în medie 4 judeţe fiecare, acestea nu dispun nici măcar de un autovehicul necesar verificărilor impuse de legislaţie la faţa locului. Echipele minime impuse de procedurile de implementare fiecărui Oficiu în parte (echipe de evaluare/monitorizare/certificare/plată/contestaţii/ofiţer înregistrare) depăşesc cu mult numărul angajaţilor existenţi, drept pentru care se impune suplimentarea urgentă a personalului din oficii şi găsirea unei soluţii de remunerare normală a acestuia, pentru a evita un blocaj al activităţii.

În cadrul reuniunii membrii comitetului consultativ au identificat posibilitatea delegării de atribuţii de către Ministerul Fondurilor Europene a calităţii de organism intermediar pentru axele de antreprenoriat bugetate din fonduri comunitare, pe de o parte datorită experienţei structurilor din domeniul IMM dovedite prin rezultate concrete în economie ale activităţii, iar pe de altă parte că prima soluţie în rezolvarea problemelor de salarizare şi a fluctuaţiei permanente de personal generate de nivelul salarial. CCDIMM a votat în unanimitate demararea eforturilor de sprijin ale acestui demers, mai arată comunicatul.

Sursa: DPAIPIMM

wordpress analytics